Algemene voorwaarden | Aetec

Algemene voorwaarden

AETEC bvba 

Beersebaan 120 
2275 GIERLE

BE0899-595-717

Offerte, overeenkomst en bevestiging 
1. Algemeen 
De hierop volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen AETEC en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden aanvaardt. 
2. Prijsopgaven 
prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt. Onze offertes gebeuren overigens onder voorbehoud van wijziging inzake btw-tarieven, grondstofprijzen, …. Onze prijsbestekken zijn ondeelbaar, d.w.z. dat de prijzen berekend zijn in functie van het geheel der werken en dienen herberekend te worden in geval van schrapping van één of andere post, behalve wanneer iedere post afzonderlijk werd berekend. De vermeldde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en betreffen uitsluitend de werken die er in worden vermeld en beschreven, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Aetec is niet meer verbonden aan een offerte die na de maand na haar datum door de klant aanvaard wordt. 
3. Aanvaarding en schriftelijke bevestiging 
Een overeenkomst/bestelling zijn pas bindend en geldig na acceptatie van uw bestelling door een bevoegd persoon binnen onze onderneming. AETEC heeft het recht om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden. (zie punt 13 – voorschotten). Indien AETEC uw bestelling weigert, wordt dit binnen de 5 werkdagen gemeld. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door AETEC wordt bevestigd, en als daartegen binnen de 3 werkdagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Mondelinge afspraken en bedingen binden AETEC eerst nadat deze schriftelijk door AETEC zijn bevestigd. De klant moet zich gedurende de ganse onderneming onthouden van elke rechtstreekse bestelling aan onze werknemers of onderaannemers. 
De uitvoering van de overeenkomst 
4. Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door AETEC mogelijk te maken, door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of benodigde materialen. 
5. Ontwerp Alvorens tot productie wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het laatste ontwerp te controleren en goed te keuren. 
6. Termijn van levering Een door AETEC opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, is slechts een indicatieve strekking. AETEC is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreke heeft gesteld. Voor LED-producten die in voorraad zijn geldt een verzendtermijn van 1 tot 10 werkdagen. Indien u LED-producten besteld die wij door omstandigheden niet in voorraad hebben, dan wordt u door ons op de hoogte gebracht van de levertermijn. Het overschrijden van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van ons of om een andere aanspraak tegenover ons te laten gelden. Het staat ons vrij gedeeltelijke leveringen te doen en deze reeds aan te rekenen en/of te factureren. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te schorsen. De werken of levering van goederen kunnen in geen geval onderbroken of vertraagd worden door andere vaklui of door het even welke persoon, die niet behoort tot onze werknemers. Indien dit toch zou gebeuren, zijn wij niet meer aansprakelijk voor de gestelde termijnen. 
Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht 
7. Auteursrecht en industriële eigendom Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan AETEC. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussenAETEC en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij AETEC. 
8. Naamsvermelding AETEC is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam/logo AETEC openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
9. Eigendom bij AETEC De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom en ons onvervreemdbare bezit tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of beslag. De klant is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud met de nodige zorgvuldigheid en als onze herkenbare eigendom te bewaren en deze behoorlijk te verzekeren. De intellectuele eigendomsrechten gaan pas over indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AETEC verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico van de producten gaat reeds op moment van levering op u over. 
10. Eigen promotie Zolang hiervoor geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft AAETEC de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 
Betaling
11. Betalingsverplichting Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van AETEC bvba, uiterlijk binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor LED producten betaald men op voorhand met bankoverschrijving en pas als AETEC de betaling heeft ontvangen worden de goederen opgestuurd met pakketdienst. Indien men betaalt met ecocheque’s/bancontact/visa - mastercard, betaalt men ter plaatse bij afhaling van de goederen op het vestigingsadres van AETEC; Beersebaan 120 unit 10; 2275 Gierle. Iedere niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 65 €, dit alles van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Deze intresten en schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal de uitvoering van de lopende contracten geschorst en in voorkomend geval verbroken worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. 
12. Periodieke betalingen AETEC heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. 
13. Voorschotten Bij bestellingen groter dan 500€ wordt een voorschot van 50% gevraagd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen AETEC en opdrachtgever. Het contract zal slecht geldig gesloten zijn op het moment van betaling van dit voorschot. 
Herroepen en beëindigen opdracht 
14. Herroepen opdracht in geval de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dienst hij ons een schadevergoeding te betalen van 25% op het totaalbedrag, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Onder bijkomende kosten vallen alle kosten die AETEC bij een project gemaakt heeft, zelfs zij die door AETEC nog niet betaald werden maar waardoor AETEC reeds een bestelling heeft geplaatst bij derde partijen. 
15. Duur overeenkomsten Wanneer de werkzaamheden van AETEC bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 
16. Overmacht Wanneer er sprake is van buiten zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van AETEC redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft AETEC het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Elementen van overmacht zijn oa stakingen, oproer, tekorten, stormweer en andere bijzondere weersomstandigheden, en iedere tekortkomen welke niet aan AETEC kan worden toegekend omdat zij niet toe te wijten is aan zijn schuld. 
17. Aansprakelijkheid AETEC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art.5, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant. 
18. Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van AETEC voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag dat AETEC toekomt. 
19. Garantie geleverde materialen De opdrachtgever vrijwaart AETEC voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
20. Garantie Alle klachten i.v.m. leveringen, werken en/of facturen moeten ons, op straffe van verval, binnen de 7 dagen na levering, werken en/of factuurdatum aangetekend gemeld worden. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of onze producten al dan niet beschadigd zijn, indien dit het geval is dient u AETEC zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 7 dagen na de levering schriftelijk/email te melden. AETEC garandeert dat de te leveren LED-producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Voor al onze LED-producten geldt een minimale garantie van 24 maanden, ingaand vanaf verzenddatum. De genoemde garantie geld niet wanneer het defect of schade gevolg is van - Schade door oneigenlijk en onoordeelkundig gebruik - Bij het niet volgen van de gebruiksaanwijzigingen - oververhitting door een externe warmtebron - blikseminslag - Vocht- of waterschade - foutief gebruik van externe voedingen (juiste spanningen) De kosten voor het terugzenden van uw defecte of beschadigde LED-producten zijn voor uw rekening. De kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende LED-product zijn voor AETEC. Wanneer u uw beschadigde of defecte LED-producten terugzendt dient u de originele verpakking te gebruiken. Deze verzending dient vergezeld te worden met een kopie van uw factuur. 
Overige bepalingen 
21. Andere voorwaarden Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden AETEC niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover AETEC de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. De eventuele nietigheid van één van de voorwaarden van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid van de overige voorwaarden of van het contract met zich mee. Bij eventuele strijdigheid van factuurvoorwaarden primeren voorliggende op deze van de contractspartij. Indien u een schriftelijke opgave van een adres aan AETEC doet, is AETEC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij er door u aan AETEC een schriftelijke opgave wordt gedaan van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden. AETEC is bevoegd bij het uivoeren van uw bestelling gebruik te maken van derden 
22. Belgisch recht Op de overeenkomst tussen AETEC en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting, zelfs in geval van tegen- of tussenvordering, oproeping in vrijwaring of indien er verscheidene verweerders zijn. 
23. Stormschade AETEC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit storm. Onder storm wordt verstaan windsnelheden boven de 75km/u

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Hieronder leest u het officiële Privacy Statement van Aetec BVBA, hierna genoemd Aetec. Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aetec hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relaties omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit Privacy Statement op van toepassing?

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Aetec en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van de website en de lezers van de nieuwsbrieven van Aetec.
Dit Privacy Statement is uitsluitend van toepassing op de websites van aetec.be.
Dit privacy statement is derhalve niet van toepassing op websites en andere media-communicatiekanalen van derden. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Aetec kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
• Direct van u:bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons of door het overhandigen van een businesskaartjes of in te schrijven op onze nieuwsbrief.
• Via eigen initiële prospectie: Aetec is een commerciële organisatie die gericht op verschillende doelgroepen prospecteert en zoekt naar nieuwe klanten. Wij beheren deze mede ook extern verkregen data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Aetec kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Aetec of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website van Aetec en zo aan ons hebt verstrekt.
Aetec kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

• Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen).
• Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden.
• Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens en BTW-nummers.

Indien u uw gegevens niet wenst te verstrekken, dan kan U geen overeenkomst sluiten voor de diensten van Aetec.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Aetec gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Aetec.
Hierbij kunt u denken aan:
• Het onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, leveranciers, 
• Het informeren van de activiteiten van Aetec door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven.
• Het afhandelen van klachten en complimenten.
• Het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitiedoeleinden.
• Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Aetec verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per e-mail. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de wettelijk verplichte afmeldlink, die in de digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?

Door Aetec worden de door u verstrekte bedrijfs- of persoonsgegevens in het kader van diensten of producten die afgenomen worden zoals bijvoorbeeld zonnepanelen gedeeld met officiële instanties BTV, Duratherm en NRGeo. Dit steeds om onze projecten correct uit te kunnen voeren volgens de nodige regelgevingen. BTV, Duratherm en NRGeo zullen de meegedeelde bedrijfs- of persoonsgegevens beschermen volgens de geldende GDPR regels cfr privacy statement

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Aetec bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Aetec heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke rechten hebt u?

U kunt op ieder moment een schriftelijk aanvraag indienen om te vragen

- over welke gegevens wij beschikken. Binnen een termijn van 1 maand of vroeger zal Aetec op uw verzoek reageren.

- om uw gegevens aan te passen. 

- uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Binnen een termijn van 1 maand of vroeger zal Aetec deze gegevens verwijderen of u informeren op welke wettelijke grond dit niet mogelijk is.

- het gebruik van uw gegevens te beperken in tijd en gebruik.

- uw gegevens over te dragen naar een andere instantie (verwerkingsverantwoordelijke).

- of uw gegevens onderworpen worden aan een automatische verwerking bv profilering.  

U kunt op ieder moment een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien U van mening bent dat Aetec uw gegevens niet volgens de gestelde norm behartigt.

Wijzigingen.

Wij kunnen ons privacy beleid steeds wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit Privacy Statement of over de wijze waarop Aetec omgaat met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan kunt u ons contacteren via deze link.


Laatste update: 13 september 2019

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Aetec met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Aetec kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Aetec is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Aetec is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Aetec. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Aetec. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn wat websites gebruiken om je bezoeken aan die site in de toekomst te verbeteren en te personaliseren. Ze worden gebruikt door websites, apps en mobiele sites om je te 'onthouden' - hetzij voor slechts één bezoek (een sessiecookie) of voor herhaalbezoeken (een permanente cookie). Cookies doen veel verschillende taken, zoals je gemakkelijk tussen pagina's laten navigeren, jouw voorkeuren opslaan en over het algemeen jouw ervaring met een website verbeteren. Het is allemaal om de interactie tussen jou en de website sneller en eenvoudiger te maken.

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat op jouw computer (of mobiel apparaat) wordt opgeslagen door de server van een website. Alleen die server kan zien wat er op die cookie staat. Elke cookie bevat anonieme informatie zoals jouw unieke ID-nummer en de site die je bezoekt, samen met enkele andere cijfers. Met deze informatie onthoudt de website dingen zoals jouw voorkeuren of wat er in jouw winkelmandje zit. Dus elke cookie is uniek voor jouw browser.

Welke cookies gebruikt onze website?

Aetec kan andere cookies instellen wanneer je naar aetec.be gaat. Wij gebruiken cookies om erachter te komen wie je bent (wanneer je eenmaal bent ingelogd) en welk apparaat je gebruikt. We gebruiken vier soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies: om je door de site te laten bewegen en alle basisfuncties te gebruiken.
  • Functionaliteitscookies: om de manier waarop de site werkt te verbeteren door jouw voorkeuren op te slaan.
  • Prestatiecookies: ze geven je een betere gebruikerservaring op onze website.
  • Advertentiecookies: onze externe partners verzamelen informatie over hoe je internet gebruikt, zodat zij je kunnen voorzien van advertenties die je kunnen interesseren.

Strikt noodzakelijk - De cookies die we nodig hebben om onze website naar behoren te laten werken.

Met deze cookies kan je je verplaatsen op de website en al onze essentiële functies ondersteunen, zoals beveiligde gebieden, winkelmanden en online facturering. Ze zijn niet bedoeld voor het verzamelen van informatie, het onthouden van jouw voorkeuren of het adverteren van producten of diensten - het is gewoon om je door de website te laten bewegen. Als je deze cookies uitschakelt, is het mogelijk dat je onze website niet goed kunt gebruiken, waardoor we mogelijk bepaalde diensten niet aan je kunnen leveren.

Prestaties - De cookies die informatie verzamelen over hoe u onze website gebruikt.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt. Ze houden de pagina's bij die je bezoekt en eventuele fouten die je tegenkomt. Ze verzamelen echter geen informatie die je zou kunnen identificeren. Alle informatie die zij verzamelen blijft anoniem. We gebruiken die informatie alleen om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat onze gebruikers interesseert en te meten hoe effectief onze advertenties zijn. Door onze website te gebruiken, gaat je ermee akkoord dat we dit soort cookies op jouw apparaat kunnen plaatsen.

Functionaliteit - De cookies die diensten leveren en jouw instellingen onthouden.

Functionaliteitscookies worden gebruikt om diensten te verlenen of om jouw instellingen te onthouden (zoals lay-out, tekstgrootte, lettertype en andere delen van onze website die je kunt aanpassen) om de manier te verbeteren waarop je onze website gebruikt. Dingen zoals online enquêtes, webchat en jouw instellingen worden ondersteund door functionaliteitscookies. De informatie die deze cookies verzamelen, kan anoniem worden gemaakt en ze kunnen niet bijhouden hoe je andere websites gebruikt. Door onze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat we dit soort cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

Reclame - De cookies die linken naar diensten van derden.

Advertentiecookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor jou. Ze linken ook naar diensten van derden - zoals de knoppen 'Vind ik leuk' en 'Delen'. De derde partij geeft deze diensten in ruil voor erkenning dat je onze website hebt bezocht. We kunnen advertentiecookies gebruiken om je naar sociale netwerken zoals Facebook te linken, die vervolgens informatie over jouw bezoek kunnen gebruiken om doeladvertenties te richten. We kunnen deze cookies ook gebruiken om reclamebureaus informatie te geven over jouw bezoek, zodat zij de advertenties die je ziet kunnen personaliseren. Door onze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat we dit soort cookies op uw apparaat kunnen plaatsen. Als je niet wilt dat we advertentiecookies gebruiken, kan je de privacy-instellingen in jouw browser wijzigen.

 Cookies uitschakelen

Als je niet wilt dat we cookies in jouw browser gebruiken, kan je:

  • Cookies van jouw harde schijf verwijderen.
  • Jouw browser instellen om cookies te blokkeren.
  • Jouw browser zo instellen dat hij een waarschuwing stuurt voordat een cookie op jouw computer wordt opgeslagen.

Maar vergeet niet dat je misschien niet in staat bent om het beste te maken van onze website (of andere websites) zonder cookies - sommige functies hebben cookies nodig om te werken. Maar het uitschakelen van cookies is niet permanent. U kunt ook naar uw instellingen gaan om ze terug te zetten en alles op onze site opnieuw correct te gebruiken.